Wednesday, March 16, 2011

ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮರೆತಿದೆಯೇ...?

"ಕಾಸರಗೋಡು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಗಳಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಈ ತೆಂಕಣ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಚ್ಚರತಪ್ಪಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದುದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಪ್ರಮಾದ ಒದಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶಾಲ ಕೇರಳ ಚಳವಳಿಯು ಆರಂಭವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸಂದುಹೋದವು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಲಬಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಜತೆಗೊಂಡು ಕೇರಳ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಸ್ಥಾನವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಚಳವಳಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಾ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಳವಳಿಯ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದೊಳಗಾಗಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಸರಗೋಡಾದರೂ ಮಲಬಾರಿನವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಬಹುದು"
¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAvÀå gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ªÉÆzÀ¯Éà ²æÃzsÀgÀ PÀQ̯ÁAiÀÄgÀÄ ºÉýzÀÝ RavÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ«zÀÄ. EªÀgÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ªÀQîgÁVzÀÝgÀÄ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƽ¸À®Ä ¸ÀvÀvÀ 25 ªÀµÀð ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀgÀ fëvÁªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÀÆ F ºÉÆÃgÁlzÀ°è ¸ÀQæAiÀÄgÁVzÀÝgÀÄ. 1947gÀ r¸ÉA§gï£À°è PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ¨ÉÆÃqïð ºÉʸÀÆè¯ï DªÀgÀtzÀ°è 31£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À £ÀqɬÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉÆgÀ§AzÀ ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ vÉAPÀÄ£ÁqÀĸÀägÀt ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ²æÃzsÀgÀ PÀQ̯ÁAiÀÄgÀ F ¯ÉÃR£À ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ²Ã¶ðPÉ PÀ£ÀßqÀ-ªÀįÉAiÀiÁ¼À ¸ÀªÀĸÉå


EzÀ£Éß®è ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À®Ä PÁgÀt«zÉ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯É®è £Á£ÀÄ ¨sÉÃn PÉÆqÀĪÀ SÁAiÀÄA ¸ÀܼÀUÀ¼À ¸Á°£À°¨ÉÃPÀ¯ï PÉÆÃmÉ ¸ÉÃjzÉ. E°è ¥ÁætzÉêÀgÀ UÀÄr¬ÄzÉ. ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄr ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉAiÀįÁVzÉ. ¨ÉÃPÀ¯ï PÉÆÃmÉ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ  PÀ£ÀßrUÀ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ.  (n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï ¸ÉÊ£ÀåzÀ  zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ) ªÀÄÆ®vÀB ¨ÉÃPÀ¯ï PÉÆÃmÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzÉñÀ. EzÀPÉÌ C£ÉÃPÀ PÀÄgÀĺÀÄUÀ½ªÉ. PÉÆÃmÉ EgÀĪÀ Hj£À ºÉ¸ÀgÀÄ ‘CUÀ¸ÀgÀ ºÉƼÉ. F JgÀqÀÆ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CZÀÑUÀ£ÀßqÀ.


¥sÉÃ¸ï §ÄPï£À°è ªÀiÁZïð 6, 2011gÀAzÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ n¥Ààt ºÁQzÉÝ. EzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæwQæAiÉÄ §A¢zÉ. ¥ÀvÀæPÀvÀð gÀªÉÄñï J¸ï ¥É®ð (PÉÃgÀ¼ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯ÉèUÉ ¥É®ð ¸ÉÃjzÉ) CªÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ(PÀ£ÀßrUÀjUÉ) ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À«®è. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀºÀ PÉÃgÀ¼ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÁªÉÄAmï ªÀiÁrzÀgÀÄ  F ¥ÀæwQæAiÉÄ £À£Àß ªÀÄ£À¹UÉ £ÉÆêÀÅAlÄ ªÀiÁrvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀPÉÌ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À®Ä C°è£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ºÉÆÃgÁl-vÁåUÀ-§°zÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ QAavÀÄÛ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ EAxÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ §gÀÄwÛgÀ°®è. F ¥ÀæwQæAiÉĬÄAzÀ £À£ÀUÉ ¢UÀâçªÉÄAiÀÄÆ DVzÉ. KPÉAzÀgÉ PÉÃgÀ½UÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ JAzÀÄ zsÀé¤ JvÀÛ®Ä PÁAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÁÝgÉ. EAxÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ£Ár£À ¥ÀæªÀÄÄR ¢£À¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÉƧâgÀÄ EAxÀ zsÀé¤ JwÛzÀgÉ DvÀAPÀªÁUÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ…?PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀÄÝ. PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ªÀģɪÀiÁvÀÄ vÀļÀÄ DVzÀÝ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ. ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAvÀå gÀZÀ£É ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÁzÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß EªÀgÀÄ ²ÃWÀæªÁV UÀ滹zÀgÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæAwÃPÀgÀt ¸À«Äw gÀZÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ²æÃGªÉÄñÀgÁAiÀÄgÀÄ, ²æÃPÀ½îUÉ ªÀĺÁ§® ¨sÀAqÁj ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. EµÀÖgÀ°è ²æÃzsÀgÀ PÀQ̯ÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÀÄÆ ªÀQðPÉ ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÄRå¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ.

¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAvÀ gÀZÀ£É ¸À®ÄªÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¥sÀd¯Á° JA§ÄªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è DAiÉÆÃUÀ gÀZÀ£É ªÀiÁrvÀÄ. EzÀgÀ°è PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÉ.JA. ¥sÀtÂPÀgï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ. DAiÉÆÃUÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÀÆ §AzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ¥sÀd¯Á° CªÀjUÉ C£ÁgÉÆÃUÀå. EªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À PÀAPÀ£ÁrAiÀÄ ¥sÁzÀgï ªÀÄÄ®ègï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÉ zÁR¯ÁzÀgÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ EªÀgÀ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è PÉ.JA ¥sÀtÂPÀgï ¸ÁQëUÀ¼À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀÄîªÀAvÁ¬ÄvÀÄ.

¨É£ÉUÀ¯ï ²ªÀgÁAiÀÄgÀÄ, d£Á¨ï JA.J¸ï. ªÉÆUÁæ¯ï, ²æêÉÊPÀÄAoÀ ¨Á½UÁ, PÉ.J¸ï.ºÉUÉØ, JA. GªÉÄñï gÁªï DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁQë ºÉýzÀgÀÄ. PÀQ̯ÁAiÀÄgÀÄ ªÁzÀ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. EzÀ£É®è D°¸ÀĪÀAvÉ £Àn¸ÀÄwÛzÀÝ PÉ.JA ¥sÀtÂPÀgï CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÁQë £ÀÄrzÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÀÄ. ZÀAzÀæVj £À¢ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃgÀ½UÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÄÌ E®è JAzÀgÀÄ. EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV »AzÉ ZÀAzÀæVj £À¢ zÁnzÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ £ÁAiÀÄgï ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ §»µÀÌøvÀgÁUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀévÀB G¯ÉèÃT¹zÀgÀÄ EzÀjAzÀ  ºÉÆÃgÁlUÁgÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ°zÉ JA§ £ÀA©PÉ.

£ÀªÉAªÀgï 1, 1956gÀ°è EªÀgÀ £ÀA©PÉ ºÀĹAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¥ÀæzÉñÀ PÉÃgÀ¼ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ DzÉñÀ ºÉÆgÀ©vÀÄÛ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ £ÀA©PÉUÉ ¥sÀtÂPÀgï zÉÆæúÀ §UÉzÀgÀÄ. ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀ°®è. PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæAwÃPÀgÀt ¸À«Äw £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÉÆÃgÁl ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÀÄ. ²æÃzsÀgÀ PÀQ̯ÁAiÀÄ, zÉñÀ¨sÀPÀÛ JA GªÉÄñÀgÁAiÀÄgÀÄ, PÀAiÀiÁågÀ QAiÀÄåt gÉÊ, PÉ.Dgï PÁgÀAvÀ, , ²æÃPÀ½îUÉ ªÀĺÁ§® ¨sÀAqÁj ªÀÄvÀÄÛ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1952gÀ°è PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝ ¨É£ÀUÀ¯ï ²ªÀgÁAiÀÄgÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆÃgÁlzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. ¨É£ÀUÀ¯ï ²ªÀgÁAiÀÄgÀÄ ¸ÀA¸Àvï£À°èAiÀÄÆ F «µÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀgÀÄ. gÁµÀÖç£ÁAiÀÄPÀgɤ߹PÉÆArzÀÝ ¥ÀæzsÁ¤ £ÉºÀÄæ CªÀgÉÆA¢UÀÆ F «µÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄ£À«¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ.

PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è §ÈºÀvï eÁxÁ-¸ÀvÁåUÀæºÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ 20 ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀgÀÄ. JA. GªÉÄñÀgÁAiÀÄgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ §ÈºÀvï ¸À¨sÉ, ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁAvÀ «AUÀqÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¥ÀPÀë¥Áw ªÀgÀ¢ RAr¹ ¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. ªÀÄzÁæ¹£À £ÁåAiÀÄ «zsÁAiÀÄPÀ ¸À¨sÉ PÀÆqÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÀvÀ ZÀZÉð £ÀqɹvÀÄ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ, PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. ¢üêÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ PÁªÀÄgÁeï, ¹. ¸ÀħæªÀÄtåA ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀPÀÛªÀvÀì® CªÀgÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¨ÉÃrPÉ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÉAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. F £ÀAvÀgÀ ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAvÀ «AUÀqÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀgÀ¢ PÀÄjvÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀPÁÌV dªÁºÀgï ¯Á¯ï £ÉºÀÄæ, ¥ÀAvï, zsÉçgï ªÀÄvÀÄÛ D° CªÀjzÀÝ ¸À«Äw gÀavÀUÉÆArvÀÄ. EzÀjAzÀ®Æ vÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ ¤jÃQë¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ F ¨ÁjAiÀÄÆ CªÀgÀ £ÀA©PÉ ¤dªÁUÀ°®è.

CvÀÛ ¨É¼ÀUÁ« vÀ£ÀßzÉAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç PÁåvÉ vÉUÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. F «ªÁzÀ EvÀåxÀðPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÀĦæÃA PÉÆÃnð£À ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ ªÉĺÀgïZÀAzï ªÀĺÁd£ï CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è DAiÉÆÃUÀ gÀa¹vÀÄ. «ªÁzÀ EvÀåxÀðPÁÌV F DAiÉÆÃUÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrvÀÄ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÁëöåzsÁgÀ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV JA. ªÀĺÁd£ï PÁ¸ÀgÀUÉÆÃrUÉ §AzÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæAwÃPÀgÀt ¸À«Äw¬ÄAzÀ CªÀjUÉ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀ£ÁðlPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ C£ÉÃPÀ DzsÁgÀUÀ½zÀÝ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F «¸ÁÛgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²æÃzsÀgÀ PÀQ̯ÁAiÀÄgÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. ¸À«Äw ¥ÀgÀªÁV CvÀåAvÀ ¥À槮ªÁV PÉ.Dgï. PÁgÀAvÀgÀÄ ªÁ¢¹zÀgÀÄ.

£ÁåAiÀĪÀÄÆwð ªÉĺÀgïZÀAzï CªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÀÆ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁQëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀgÀÄ. C°è vÀļÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, PÉÆAPÀt ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ CZÀÑ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzÉñÀ JAzÀÄ ¸ÁQë ºÉýzÀgÀÄ. UÀªÀÄ£ÁºÀð CA±ÀªÉAzÀgÉ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÉà £ÁåAiÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ.

F ¨Áj PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ £ÀA©PÉ ¸ÀļÁîUÀ°®è. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¥ÀæzÉñÀ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀUÁ« PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸À-£ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÉAzÀÄ ªÀĺÁd£ï DAiÉÆÃUÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrvÀÄ. ZÀAzÀæVj £À¢AiÀÄ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ 71 UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVvÀÄÛ. F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄÄAzÁUÀ°®è. EzÀ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃgÁl ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. 1957, 1960, 1965 ªÀÄvÀÄÛ 1967 gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±À F ºÉÆÃgÁlzÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß JwÛ »r¬ÄvÀÄ. DzÀgÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÀtÄÚ vÉgÉAiÀÄ°®è.

DzÀgÉ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀ°®è. ¸ÀvÀvÀ ¥Àæw¨sÀl£É, ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ªÀiÁZïð 12, 1971gÀAzÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è §ÈºÀvï ¸ÀªÉÄäüÀ£À £Àqɹ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¯ÉèÉÃPÉAzÀÄ ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÉÃgÀ¼À, PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ vÀ®Ä¦¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ C¢üPÁgÀ¸ÀÜ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ªÀÄAzÀUÁ«Ä zsÉÆÃgÀuɬÄAzÀ EzÀĪÀgÉUÀÆ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃgÁlPÉÌ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÉw®è.

ªÀĺÁd£ï DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀgÀ¢ eÁjAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝ PÀgÀÄuÁPÀgÀ£ï ¸ÀPÁðgÀ,ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ¨sÁ¶PÀgÀÄ C¢üPÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ¸ÀgÀUÉÆÃrUÉ ¸ÉÃj¹ f¯Éè ªÀiÁrvÀÄ. EzÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ vÀqÉAiÉÆqÀبÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ £É®-d®zÀ §UÉÎ PÁ¼Àf¬Ä®èzÀ d£À C¢üPÁgÀ »rzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀqÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è

PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°èAiÉÄà G½AiÀĨÉÃPÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀÆqÀ PÉÃgÀ¼ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ F CA±À £É£À¦£À°èqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C°è£À  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ©Ã¢V½zÀÄ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÁÝgÉ. £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ eÉ樀 PÀArzÁÝgÉ. ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄ vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃgÁl £ÀqɹzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¯ÁpAiÉÄÃlÄ wAzÀÄ ¸ÉgɪÁ¸À C£ÀĨsÀ«¹zÁÝgÉ. 1967gÀ°è £ÀqÉzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è ±ÁAvÀgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ JA§ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÉÃgÀ¼À ¥ÉÆð¸ÀgÀ UÉÆð¨ÁjUÉ §°AiÀiÁVzÁÝgÉ. FUÀ ºÉý PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ, PÉÃgÀ¼ÀzÀ°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÉÃ.

¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À £ÀqɹzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¥ÀæzÉñÀ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¯ÉèÉÃPÉA§ ¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. zÀÄgÁzÀȵÀÖªÀ±Ávï F ¤tðAiÀÄ DV®è. ºÁVzÀÝgÉ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÉÆÃgÁl-vÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ §°zÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄgÉwzÉAiÉÄÃ….?
http://www.facebook.com/home.php#!/note.php?note_id=10150117750392044&comments2 comments:

 1. You are referring works of Kannadigas of Kasaragod only. what about kannadigas of Karnataka or erstwhile Mysore ? What they did ? They even not cared for SOUTH CANARA.
  Now also your Karnataka government dumping pollutant industries to ecological fragile Mangalore coast. Govt. completely ignored farmers of Mangalore and developmental projects.
  You feel sad because you journalists not at all interested in understanding ground realities...
  Karnataka is for rich only. Even people make money in the name of Kannada !
  I request you to visit some of the border Grama Panchayaths of Kasaragod. understand kind clean kannada used in administration and volume of fund they are getting and lot other thing. Compare with karnataka gramna panchayaths.
  AFTER ALL KASARAGOD IS CLOSED CHAPTER.
  And, you should study why I taking up the issue of MANGALORE !?

  Kannada prema means not blacking sign boards or wearing shawl.
  It should be in our heart. Nobody can question our INTEGREATY.

  Ramesh S Perla
  Belgaum

  ReplyDelete
 2. How karnataka people, officials & government are brutal against kannadigas of kasaragod. You should study this.
  1. GoK charges tax on kannadigas who enters karnataka from kasargod as entry tax.
  2. They seek haevy cherges for medical facilities in Govt Wenlock hosipital. Earlier it was free.
  3. They refuse to admit kannada students from kasaragod in University college in heart of city because they are more intelligent than teachers. There are reservation also but not filled.
  4. Kerala govt paid 10 rs per kg areca to support farmers. but, Karnataka introduced MSP only in Shimoga.
  5. Kerala govt built a College in the name of Rastrakavi Manjeshwar Govind Pai. Karnataka did nothing.
  6. KEB supplies quality power in rural areas at cheap rate and free to paddy farmers. Whereas in karnataka instalation charges costly, tariff costly and finally farmers to steal power or they allege that farmers steal power.
  7.Kerala govt publishes district gazetteer in kannada.Public service comission applications in Kannada (what GoK do in Kolar, Belgaum, Raichur, Bellary ?)
  8.Kerala introduced Pension scheme for farmers, farm labours by collecting Rs. 20 per acre per year from landlord & Rs.120 from worker. What you did for coolies ?
  9. In kerala there are political parties in real sense. what about political parties of karnataka. Are political parties or youth clubs of aged people or cartel of business interests.

  10. What you did for Father of Yakshagana, Kumble Parthysubba?
  11. What is grants sanctioned to TULU academy in terms of population. Do you knwo the activities of Kerala State Tulu Academy ?
  11. Why you people humiliated & threatened Anil Kumble for his name ?
  12. What is the coverage given by media for kannadigas of kasaragod and annual advertisement given by Kerala government to Kannada newspapers of Karnataka.
  13. There is not adaquate reservations in universities of Karnataka for students who studied in Kannada in Kasdaragod for higher studies. But, Malayalee studnets gets admission.
  14. There is no job reservation for kannadigas of kasaragod in Karnataka.
  15. Rural reservation deos not applies for rural kannadiga from Kasaragod.
  16. Karnataka newspaper pays less for kannada journalists whereas Malayalee, Tamil & Telugu journalists working for Karnataka newspaper working in Bangalore double teh pay of kannadigas.

  And the list goes on ....

  Ramesh S Perla
  Belgaum

  ReplyDelete